Full Image

Jaricon Oy on yksityinen laitevalmistajista sekä urakoitsijoista riippumaton lukitus- ja turvatekniikka-alan asiantuntijayritys

PALVELUT

Yrittäjä Jari Piirosen esittely

Lukitukset ja oviympäristön hallintaan liittyvät palvelut ovat vahvinta osaamisaluettani. Minulla on pitkä ja laaja-alainen kokemus toimialalta, niin lukkovalmistajan kuin turvaurakoitsijan näkökulmat huomioon ottaen. Asiakaspalvelun toimivuus on ollut minulle aina kunnia-asia ja tärkein prioriteetti työssäni. Olen koko työurani aikana pyrkinyt tekemään parhaani sen eteen, että asiakkaan tarpeet ja tavoitteet tulevat mahdollisimman hyvin toteutettua.

Tarjoamani konsultointi- ja suunnittelupalvelu rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille sekä isännöitsijöille tehdään aina asiakkaan yksilölliset tarpeen huomioon ottaen.


Uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvät palvelut

Rakennusurakassa oviympäristön suunnitelmat lukitus-, heloitus-, sekä turvatekniikan ratkaisuissa vaikuttavat suoraan ovi-, sähkö- ja turvaurakan toimituksiin. Puutteelliset suunnitelmat voivat aiheuttaa mittavia lisäkustannuksia lisätöiden tarpeen kasvaessa ja pitkittää urakan kestoa. Tämän vuoksi on tärkeää, että oviympäristöä koskevat suunnitelmat ovat oikeellisesti laadittu ja vastaavat käyttäjien tarpeita sekä turvallisuusvaatimuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Jaricon tuottaa oviympäristön suunnittelupalvelua rakentamisen tarpeita varten.


Konsultointi uudistettaessa lukitusta vanhoihin kiinteistöihin

Lukituskin vanhenee ajan myötä ja voi osaltaan heikentää kiinteistön turvallisuutta ja omaisuuden suojaamista, vaikka lukot vielä toimisivatkin normaalisti. Lukitustekniikan uudistaminen on tarpeellista silloinkin, kun käytössä oleva lukitusjärjestelmä ei vastaa kiinteistön toimintojen nykyisiä käyttötarpeita.

Jaricon on hyvä ja luotettava kumppani, kun kiinteistön lukitustekniikkaa ja tähän liittyviä palveluja tulee miettiä tulevaisuuden tarpeita varten.

HYÖDYT

Ajan ja rahan säästö

Jaricon Oy:n avulla suunnitelmat tulevat kerralla kuntoon ja samalla arkkitehdille ja muille osapuolille vapautuu resursseja varsinaisen oman päätehtävän suorittamiseen. Oikein mitoitetut ja kiinteistön kulunvalvonnan tarpeet huomioivat lukitusratkaisut vähentävät rakennushankkeen aikana tehtäviä lisätöitä, jotka nostavat kustannuksia ja voivat viivästyttää hanketta.

Puutteellisilla suunnitelmilla valmistetut ovet hidastavat urakan etenemistä ja pahimmillaan se voi johtaa ovien uusimistarpeeseen, kun käyttötarkoituksen mukaisia varusteita ei pystytä asentamaan paikalleen.


Ammatillinen osaaminen

Yrityksen vahvuutena on toimialan laaja-alainen tuntemus, niin lukkovalmistajan kuin lukitusurakoitsijan näkökulmat huomioiden. Vaikka Jaricon Oy yrityksenä on tuore, niin yrittäjä Jari Piirosella on pitkä ja monipuolinen tausta lukitusalalta sekä kyky tuottaa luotettavasti konsultointipalveluja asiakkailleen.


Riippumaton asiantuntijapalvelu

Jaricon tuottaa yrityksen palveluratkaisut puolueettomasti ilman sidonnaisuuksia toimialan valmistajiin tai urakoitsijoihin. Riippumaton asiantuntijapalvelu antaa tilaajalle objektiivista tietoa ja neuvoja parhaiten tilaajan tarpeisiin soveltuvista lukitusratkaisuista päätöksenteon tueksi.


Lukitusjärjestelmien kilpailutuksella saavutettavat hyödyt

Kilpailuttaminen on kustannustehokas tapa varmistaa, että hankittavat palvelut ja tuotteet ovat hinta- ja laatusuhteeltaan oikein mitoitettuja asiakkaan tarpeisiin. Kilpailutuksen kautta tilaaja saa arvioitavaksi eri toimittajilta vaihtoehtoisia ratkaisuja lukituksen uudistamiseen sekä tiedon näiden kustannusvaikutuksista urakkatyön toteutukseen.

Kilpailutus edistää myös toimialan kehitystä, kun toimittajilla on mahdollisuus tarjota omien palvelujensa kautta uusia tai kehittyneempiä ratkaisuja kiinteistön turvallisuuden parantamiseksi.

TURVATEKNIIKKA

Kiinteistöjen muu turvallisuus

Turvatekniikan asiantuntijapalveluiden tavoitteena on löytää asiakkaalle ja kohteeseen sopivin tekninen ratkaisu, ottaen huomioon asiakkaan ja kohteen erityispiirteet ja toimintatavat. Järjestelmien tarkoitus on helpottaa päivittäistä toimintaa, taata häiriöttömyys, huolehtia toimitilojen turvallisuudesta ja turvata liiketoiminnan jatkuvuus. Asiantuntijoilta edellytetään alan toimintatapojen, toimijoiden ja tuotteiden tuntemusta sekä pitkää kokemusta alalta. Järjestelmän tai ratkaisun valinta on suositeltavaa kilpailuttaa alan toimijoiden kesken, sillä oikein rakennetulla kilpailutuksella saavutetaan useita hyötyjä ja kustannussäästöjä. Asiakkaalle on tärkeää hinnan lisäksi myös laadulliset tekijät, jotta voidaan varmistaa, että kaikki tarjotut ratkaisut hoidetaan sovitusti ja asiakaslähtöisesti. Oikein toteutetun kilpailutuksen lisäksi on myös hyvä huomioida kuinka projektinjohto ja valvonta järjestetään toteutusvaiheessa

Asiantuntijan tehtävänä on toimia asiakkaan tukena päätöksenteossa, vertailla järjestelmiä ja palveluntarjoajia sekä valvoa aikatauluja ja budjetteja.

Kilpailutuksen ideana ja vertailukohtana on hankintalain neuvottelumenettely, jossa palveluntarjoajat esittävät oman ratkaisuesityksensä myös suullisesti. Tilaajan on mahdollista saada suora vastaus asioihin, jotka nousevat esiin ratkaisuesityksen aikana tai koskevat suoraan teknistä ratkaisua tai palvelua. Onnistunut järjestelmäratkaisun toimitus edellyttää aina hyvää ja tiivistä yhteistyötä asiakkaan, asiantuntijan ja palveluntoimittajan välillä.

Olemme olleet mukana

JARICON referenssit

Lukituskonsulointi, referenssejä uudis- ja korjausrakentamisen saralla. Yksityiskohtaisempia tietoja sekä suosittelijoita pyydettäessä.

Liike- ja kauppakeskusia

Logistiikkakeskuksia

Toimistokorttelit, pääkonttorit

Asuntotuotanto, korttelirakentaminen

Koulurakennukset

Tehdas- ja varastokiinteistöt

Teatterit

Hotellit

Liikenne ja matkailu

Olethan yhteydessä

Suosittelijat ja referenssit pyydettäessä

Jari Piironen

Jaricon Oy

Yksityinen laitevalmistajista sekä urakoitsijoista riippumaton lukitus- ja turvatekniikka-alan asiantuntijayritys.